Homepage » Actualitate » Sărbătoare mare în ultima vineri dinaintea Postului Paştelui. Ce trebuie să faci pentru linişte şi sănătate

Sărbătoare mare în ultima vineri dinaintea Postului Paştelui. Ce trebuie să faci pentru linişte şi sănătate

Publicat pe 15.02.2018 la 15:54 Actualizat pe 15.02.2018 la 16:00

Mai sunt câteva zile până când va începe postul Paştelui, iar fiecare persoană trebuie să înceapă să se pregătească sufleteşte pentru această perioadă, în care liniştea şi sufletul curat ar trebui să caracterizeze pe fiecare dintre noi.

Sărbătoare mare în ultima vineri dinaintea Postului Paştelui. Ce trebuie să faci pentru linişte şi sănătate

Creştinii îi sărbătoresc pe 16 februarie pe Sfânţii Pamfil şi Valent

Uniţischimbăm.ro

Mai sunt câteva zile până când va începe postul Paştelui, iar fiecare persoană trebuie să înceapă să se pregătească sufleteşte pentru această perioadă, în care liniştea şi sufletul curat ar trebui să caracterizeze pe fiecare dintre noi.

Pe 16 februarie creştinii îl sărbătoresc pe Sfântul Pamfil, dar şi pe Sfântul Valent. Acesta este recunoscut pentru credinţa sa mare în Domnul, pe care şi-a apărat-o în timpul persecuţiei împotriva creştinilor, fiind prins, supus la chinuri şi ucis. El şi-a dat averea la săraci şi a dus o viaţă simplă, în credinţă şi rugăciune.

Aşadar, în continuare o să vă oferim câteva sfaturi despre lucrurile pe care nu trebuie să le faci sau chiar este recomandat să le faci pe 16 februarie dacă vrei să-ţi meargă bine.

Trebuie să nu te cerţi şi să nu vorbeşti urât nimănui pentru că se spune că ţi se va încleşta limba

Trebuie să nu te enervezi pentru că aşa ai putea să fii tot anul

Trebuie să dai ceva de pomană dacă vrei ca lucrurile bune să se întoarcă la tine

Trebuie să spui măcar o rugăciune şi să ai gând curat pentru că bun şi fericit îţi va fi tot anul

În continare vă prezentăm Canonul Sfântului Pamfil, potrivit doxologia.ro

Troparul Sfântului Mucenic Pamfil şi al celor împreună cu dânsul, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Adâncul Mării Roşii, cu urme neudate, pedestru trecându-l Israel cel de demult, cu mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustiu a biruit.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Puterea Preasfântului Duh ceata celor cu numărul de doisprezece adunându-se, vitejeşte, ca o purtătoare de biruinţă, a pus pe fugă tabăra cea vicleană şi fără de Dumnezeu a celor nelegiuiţi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ruşinatu-s-a vrăjmaşul năvălind asupra purtătorilor de biruinţă mucenici; că deşertându-şi cumplit tolba cu săgeţi, nu a putut doborâ tăria vitejilor.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Înfumurarea nebunei elineşti aţi călcat-o în picioare, mucenici ai lui Hristos, fiind împodobiţi cu Dumnezeiască minte şi înţelepciune, căreia n-au putut grăi împotrivă potrivnicii celor dreptcredincioşi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dumnezeiescul şi grăitorul de cele Dumnezeieşti, Sfântul Pamfil, adeverind cu adevărat numele cu care s-a îmbogăţit, a păzit legătura dragostei către Hristos neîntreruptă, până la moarte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine Norul din care ne-a ieşit nouă strălucind Soarele dreptăţii, Fiul Cel Unul-Născut al Tatălui, Născătoare de Dumnezeu, Prealăudată, cu toată evlavia mărindu-te, întotdeauna te fericim.

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de Tine Biserica...

Stih: Sfinte Mucenice Pamfil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobit ai fost în dreapta credinţă, cu fapta şi cu cuvântul şi cu cinstita ungere a preoţiei, mucenice al lui Hristos, Sfinte Pamfil, înţelepţitule de Dumnezeu.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Adunându-vă laolaltă, mucenici ai lui Hristos, v-aţi făcut ca o alăută, peste tot bine tocmită, ce cântă cu melodioase graiuri de mărturisire.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Alergând către semnul cinstitei chemări cereşti, ca nişte biruitori aţi luat cunună de la Stăpânul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sălăşluitu-S-a întru noi, Preacurată, Cel Ce locuieşte întru Înălţime; că mai presus de fire luând din tine Trup, S-a îmbrăcat.

Irmosul:

Se veseleşte de Tine Biserica Ta, Hristoase, strigând: Tu eşti Puterea mea, Doamne şi Scăparea şi Întărirea mea.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Ridicat pe Cruce văzându-Te Biserica pe Tine, Soarele dreptăţii, a stat întru a sa rânduială, precum se cuvine, strigând: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Din multe feluri de vieţuire adunându-vă, în scurtă vreme v-aţi învrednicit a păzi pe deplin rânduiala Bisericii, cu un glas strigând: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Vicleniile şi meşteşugirile tiranilor n-au plecat pe mucenici, nici durerile chinurilor nu au slăbit pe cei ce cu osârdie strigau: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ceata cea prealăudată a mucenicilor, cea ocârmuită de mâna Stăpânului, pentru Dânsul moartea cea de voie a răbdat, strigând: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Auzind Dumnezeieştile graiuri cele pentru tine, Născătoare de Dumnezeu şi împlinirile lor văzându-le noi, cei ce am fost izbăviţi prin naşterea ta, strigăm ţie: Bucură-te Fecioară cu totul fără de prihană.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Tu Doamne, Lumina mea, în lume ai venit, Lumina Cea Sfântă, Care întorci dintru întunericul necunoştinţei pe cei ce Te laudă pe Tine cu credinţă.

Stih: Sfinte Mucenice Pamfil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Neîndurând a lua în seamă cele de pe pământ, Fericite Mucenice Pamfil, ai luminat Dumnezeiasca vieţuire cu nevoinţa pe care din pruncie ai urmat-o.

Stih: Sfinte Mucenice Valent, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Valent cel împodobit cu Dumnezeieşti cărunteţi şi cu înţelepciune, trăgându-se din cetatea cea sfântă, ca un mucenic s-a încununat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Având cugetul lui Hristos, ca unul ce ai urmat Lui, Prealăudate Pavel, luptând după rânduială, ai fost împodobit cu cununa mucenicilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Îndreptat-ai, Preacurată, alunecarea Evei, născând pe Dumnezeu Cuvântul, Care a îndreptat nenorocirea abătută asupra celor surpaţi la pământ.

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu moartea au cumpărat viaţa cea mai bună Sfinţii Mucenici Samuil şi Ilie, Daniil şi Dumnezeiescul Ieremia şi pe lângă aceştia, Sfântul Isaia cel cu nume mare.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-se vitejii cu nădejdile vieţii celei veşnice, bucuroşi au răbdat strujirile trupurilor, cei ce au fost la număr cu Dumnezeieştii Tăi Apostoli, Mântuitorule.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Luminători plini de lumină a răsărit acum lui Dumnezeu Egiptul, care mai de mult era acoperit cu întunericul cel adânc al necunoştinţei; şi s-a îmbogăţit cu lumina cunoştinţei de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Munte te-a văzut pe tine Proorocul Daniel, Preacurată, din care s-a tăiat Piatra Care a sfărâmat chipul întregii înşelăciuni şi a umplut toate marginile pământului de cunoştinţa lui Dumnezeu.

Irmosul:

Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă, Doamne, strigă către tine Biserica, curăţindu-se de sângele demonilor, cu Sângele Cel curs prin milostivire din coasta Ta.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat...

Fiind puşi înaintea groaznicelor unelte de chinuri, vitejii luptători ai Domnului, bucurându-se, cu bărbăţie plină de curaj au răbdat chinurile, neţinând seama de trup. Pentru aceasta au şi moştenit Veşnica Slavă şi acum se roagă pentru noi, cei care lăudăm chinurile lor.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

În cuptorul persienesc tinerii lui Avraam de dorul dreptei credinţe mai mult decât văpaia focului fiind aprinşi, au strigat: Binecuvântat eşti în Biserica Slavei Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Mucenice Porfiriu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu faţă luminată şi cu curăţia cugetului, mucenice, prevăzând bucuria ce te aşteaptă, ai defăimat chinurile, strujit fiind fără de milă, Preafericite Porfiriu.

Stih: Sfinte Mucenice Porfiriu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeu, Care a mântuit pe cei trei tineri în cuptor, Acela Însuşi te-a primit ca pe o jertfă adevărată, bine mirositoare, pe tine cel ars de tot în foc pentru Dânsul, purtătorule de biruinţă, Fericite Porfiriu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind împodobit cu tăria sufletului şi a trupului, Prealăudate Seleuc, ai surpat toată puterea tiranului, strigând: Binecuvântat eşti Dumnezeul meu şi Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca o Născătoare de Dumnezeu, mai Frumoasă eşti decât zidirea; că te-ai făcut cu adevărat Locaş Preasfânt al lui Dumnezeu. Binecuvântată eşti tu între femei, Preacurată Stăpână.

Cântarea a 8-a. Irmos: Mâinile întinzându-şi...

Stih: Sfinte Mucenice Porfiriu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Plecându-te tu Legii lui Hristos, pe toate le-ai lepădat, Preaînţeleptule Seleuc; şi făcându-te ca un ostaş al cucerniciei şi învăţător, ai purtat grijă de văduve şi de săraci strigând: toate lucrurile lăudaţi pe Domnul.

Stih: Sfinte Mucenice Porfiriu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te cu Raza Cea Înţelegătoare, bătrânule, Mărite Mucenice Teodul şi slugă adevărată făcându-te, ai urmat Stăpânului, după a Cărui Cruce dorind, cu bucurie ai răbdat-o, strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Arătându-te locaş Dumne­zeiescului Duh, Fericite Iulian, te-ai împodobit cu obiceiuri alese, arătându-te plin de dreaptă credinţă şi de blândeţe şi de tot arzându-te, cu credinţă strigai: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fără de mamă fiind Cuvântul mai înainte din Tatăl, mai în urmă din tine S-a născut, Preacurată, fără de tată Întrupându-Se, Cel mai înainte fără de trup, vrând din milostivire să mântuiască pe cei ce cântă: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mâinile întinzându-şi Daniel în groapă, gurile leilor cele deschise le-a închis; iar tinerii cei iubitori de dreaptă credinţă puterea focului au stins, încingându-se cu fapta cea bună şi strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Cântarea a 9-a. Irmos: Hristos, Patra Cea Netăiată de mână...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Numai Viaţa Cea Cerească dorind cu adevărat purtătorilor de biruintă, cu mândrie aţi defăimat pe cea lumească şi supusă morţii; şi acum vă îndestulaţi de Desfătarea Cea Preabună şi Fericită.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Înăuntru livezii celei Dumnezeieşti dănţuiţi acum cu osârdie, stând înaintea Izvorului Celui Strălucitor, slăviţilor mucenici; din care scoţând strălucirile, sunteţi cu totul luminaţi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuvântul curăţind toate întinăciunile sufletelor voastre şi dezbrăcându-vă de hainele cele de piele, v-aţi îmbrăcat prin chinuri cu Haina mântuirii Cea Preafrumoasă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ceată a celor doisprezece la număr, adu-ţi acum aminte, pe lângă Stăpânul Hristos, de toţi cei ce săvârşesc cu credinţă pomenirea ta cea preafericită, rugându-te să se învrednicească de sălăşluirea cea împreună cu tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca o Maică a Celui Ce Singur este Stăpân, te-ai arătat mai presus decât toate făpturile, Fecioară Marie. Pentru aceasta, Preacurată, toţi credincioşii bucurându-ne, pururea cu cântări te mărim.

Irmosul:

Hristos, Piatra Cea Netăiată de mână, cea din capul unghiului, din tine, Muntele Cel Netăiat, Fecioară, s-a tăiat, adunând firile cele osebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pe tine Născătoare de Dumnezeu te mărim.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif...

Ceata celordoisprezece Dumnezeieşti mucenici, cu adevărat într-armându-se cu tărie împotriva tiranilor vrăjmaşi, cu armele credinţei i-a biruit pe ei; şi încununându-se cu cunună de la Dumnezeu, s-au numărat în Ceata îngerilor; cu care împreună neîncetat se roagă, să se mântuiască de ispite, de supărări şi de chinurile cele veşnice, cei ce îi fericesc pe dânşii cu credinţă.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif...

Nu vom tăcea niciodată, Născătoare de Dumnezeu, a lăuda cu mulţumire, din inimă, milele tale, Stăpână, noi robii tăi, strigând şi zicând: Preasfântă Fecioară, grăbeşte de ne izbăveşte de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi şi de toată ameninţarea, că tu eşti Ocrotitoarea nostră.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif...

Pe Tine, Cel Născut din Tatăl Cel fără de început, cea care mai pe urmă Te-ai născut cu Trup, văzându-Te pe Cruce spânzurat, Hristoase, a strigat: vai mie, Preaiubite Iisuse! Cum Tu, Cel Ce eşti Slăvit de îngeri ca un Dumnezeu, de bună voie eşti Răstignit acum de oamenii cei fărădelege? Te laud, Îndelung Răbdătorule.

Dacă ţi-a plăcut articolul, te așteptăm și pe pagina de Facebook. Avem și Instagram. Ne poți da follow aici.

O.P.

În articolul
Sărbătoare mare în ultima vineri dinaintea Postului Paştelui. Ce trebuie să faci pentru linişte şi sănătate
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Fiica lui Florin Salam, Betty, detalii despre nunta tatălui ei cu Roxana Dobre. Unde o să aibă loc frumosul eveniment: "Nu o să fie ceva foarte mare" / VIDEO
Emisiuni TV • la 22:23
Fiica lui Florin Salam, Betty, detalii despre nunta tatălui ei cu Roxana Dobre. Unde o să aibă loc frumosul eveniment: "Nu o să fie ceva foarte mare" / VIDEO
 • Florin Salam și Roxana Dobre, la altar în mai puțin de o săptămână
 • Detalii despre eveniment de la Betty Salam
Dan Capatos își sărbătorește ziua de naștere. Prezentatorul Xtra Night Show, surprins cu șampanie și tort în direct
Emisiuni TV • la 22:15
Dan Capatos își sărbătorește ziua de naștere. Prezentatorul Xtra Night Show, surprins cu șampanie și tort în direct
 • Dan Capatos a împlinit 49 de ani
 • Prezentatorul, surprins cu daruri la Xtra Night Show
O femeie în vârstă de 76 de ani a fost cerută în căsătorie de iubitul ei de 19 ani. Imaginile au devenit virale pe Tik-Tok / VIDEO
Stiri internationale • la 22:13
O femeie în vârstă de 76 de ani a fost cerută în căsătorie de iubitul ei de 19 ani. Imaginile au devenit virale pe Tik-Tok / VIDEO
 • Un tânăr de 19 ani și-a cerut iubita în vârstă de 76 de ani de soție
 • Imaginile au devenit virale pe Tik-Tok!
Perneș și Sabrina au ajuns din nou la discuții. Ce se întâmplă cu relația lor din casa Mireasa - Capriciile Iubirii / VIDEO
Emisiuni TV • la 21:53
Perneș și Sabrina au ajuns din nou la discuții. Ce se întâmplă cu relația lor din casa Mireasa - Capriciile Iubirii / VIDEO
 • Perneș și Sabrina, din nou la discuții
 • Ce se întâmplă cu cei doi
Zodia care va face schimbări pe plan personal în luna iunie. Are parte de noi începuturi
Horoscop • la 21:35
Zodia care va face schimbări pe plan personal în luna iunie. Are parte de noi începuturi
 • Această zodie va face multe schimbări
 • Nativul va avea parte de noi începuturi în iunie
Alex Bodi, căutat de Bianca Drăgușanu, după despărțirea de Gabi Bădălau?! Ce a mărturisit Iulia Sălăgean: ''Încerca să-l abordeze”
Emisiuni TV • la 21:27
Alex Bodi, căutat de Bianca Drăgușanu, după despărțirea de Gabi Bădălau?! Ce a mărturisit Iulia Sălăgean: ''Încerca să-l abordeze”
 • Iulia Sălăgean, atac la adresa Biancăi Drăgușanu
 • Iată ce a mărturisit fosta soție a lui Alex Bodi!
Vezi toate știrile noi
Recomandări
recomandare pe observatornews.ro
Coşmar Residence: Alexandru Mocanu a investit 30.000 euro, în 2017, ca să îşi facă o casă în cel mai bogat sector al Capitalei. De ce regretă decizia
recomandare pe as.ro
Laurette a rupt tăcerea și a spus totul despre relația cu Ion Țiriac. Vedeta e cu 45 de ani mai tânără
Romania TV
Decizia care face din România ţinta rachetelor lui Putin. Anunţul premierului Ciucă
Romania TV
A fost emis un ordin de arestare pe numele fostului preşedinte!
recomandare pe antena3.ro
Ce pensie are Mioara Velicu după 60 de ani de muncă: "Am luat bani din bancă să plătesc datoriile la stat"
recomandare pe antena3.ro
Cele 3 otrăvuri pe care românii le înghit zilnic. Avertismentul profesorului Constantin Dulcan: ”Așa apar tumorile”
recomandare pe antena3.ro
Monica Pop, avertisment privind ochelarii de soare: "Ne facem rău singuri! E o gafă monumentală!"
recomandare pe playtech.ro
Meteo ANM. Caniculă și furtuni violente anunțate în România. Ce intemperii vin peste noi
recomandare pe playtech.ro
Satul din România care e mai mare decât București. Ce meserie au oamenii de aici
recomandare pe substantial.ro
Insula iubirii. Reacția Cristinei după ce a văzut apraopierile dintre Sebi și ispita Oana. Tu te-ai fi așteptat la asta?
recomandare pe substantial.ro
Adevărul a ieșit la iveală. Cum se înțelege Alex Velea cu Maya, fiica Antoniei din prima căsătorie
recomandare pe substantial.ro
Zilele lui Vladimir Putin sunt numărate?! Liderul rus nu mai este susținut nici de apropiați. La Kremlin deja se discută despre cine ar putea să îi ia locul
recomandare pe redactia.ro
S-a făcut de râs! I-a alunecat rochia și a pățit rușinea pe covorul roșu! Vedeta a ajuns subiectul de bârfă al tuturor
recomandare pe redactia.ro
Cum a aflat copilul Vioricăi Dăncilă că este adoptat? Replica tăioasă a băiatului față de mama sa adoptivă: „Am simțit o durere cruntă în piept”
recomandare pe Impact.ro
Planta de apartament care te SCAPĂ DE INSECTE. Aduce şi linişte în casă, trebuie să o ai
recomandare pe Ciao.ro
Soția l-a prins cu amanta în apartament! Dezvăluiri ȘOC din showbiz
recomandare pe shtiu.ro
Ne facem de râs de la graniță! Primul lucru pe care-l văd turiștii când intră în România
recomandare pe ProSport.ro
FOTO. Oana Roman a trecut iar la dietă! Cum arată acum
recomandare pe bzi.ro
Ungaria a declarat stare de război!! Alertă şi la graniţa de vest a României..
recomandare pe bzi.ro
Este anunţul momentului! Declaraţia face înconjurul lumii!! Volodimir Zelenski a făcut anunţul care schimbă tot cu privire la războiul din Ucraina..
recomandare pe bzi.ro
A stat 26 de ani în concediu medical apoi a ieșit la pensie. Cum a reușit să fenteze atâția ani de muncă..
recomandare pe romaniatv.net
Este NUCLEARA în showbiz. Nimeni nu se aştepta la asta, Bianca a dat vestea!
recomandare pe romaniatv.net
Ce s-a întâmplat în închisoare cu cel mai temut interlop. A ajuns la spital!
recomandare pe Jurnalul.ro
Bilanțul a trei luni de lupte: Rusia s-a împotmolit în Ucraina
recomandare pe a1.ro
Cum arată casa lui Bebe Cotimanis. Celebrul actor locuiește într-o comună, alături de iubita lui