Ce minuni a săvârșit Sfântul Antonie cel Mare, sărbătorit pe 17 ianuarie

De Alexandra Miniosu. Publicat pe 17.01.2021 la 00:29 Actualizat pe 17.01.2021 la 00:29

Potrivit calendarului ortodox, duminică, pe 17 ianuarie, creștinii au un mare motiv de sărbătoare. Anual, la această dată este prăznuit Sfântul Antonie cel Mare! Iată ce minuni a săvârșit, dar și ce rugăciuni speciale trebuie să rostești în această zi sfântă!

O icoană cu Sfântul Antonie cel Mare. Acesta poartă un veșmânt de culoare maro și are capul acoperit cu material albastru.

Sfântul Antonie cel Mare, prăznuit pe 17 ianuarie

Doxologia.ro

 • Ce minuni a săvârșit Sfântul Antonie cel Mare, sărbătorit pe 17 ianuarie

Cine a fost Sfântul Antonie cel Mare

Așadar, Sfântul Antonie cel Mare este pomenit în fiecare an pe data de 17 ianuarie în calendarul ortodox. Potrivit credinței, acesta a fost de origine egiptean și provenea dintr-o familie de creștini, învățând să-L iubească pe Dumnezeu de la părinții și bunicii lui.

Sfântul Antonie cel Mare a trăit pe vremea cunoscuților împărați Maximian și Dioclețian. Acesta a ales să se retragă în pustietate pentru a se putea ruga în liniște, făcându-le pildă tuturor celor care au urmat după el.

Tot în credință se spune că Sfântul Antonie cel Mare a trăit până la vârsta de 105 ani, trecând apoi la cele sfinte. Viața lui și faptele sale demne de laudă sunt scrise de Atanasie cel Mare, episcopul Alexandriei.

Minuni săvârșite de Sfântul Antonie cel Mare

Conform legendei, după ce necuratul a văzut că nu poate să-l facă pe Sfântul Antonie cel Mare să renunțe la iubirea pentru credință s-ar fi declarat învins de unul singur în fața puterii sale, aceasta fiind una dintre cele mai mari minuni.

Acatistul Sfântului Antonie cel Mare

În această zi, pentru a vă merge bine, trebuie să rostiți Acatistul Sfântului Antonie cel Mare. Pe acesta îl puteți citi integral mai jos.

„Troparul Sfântului Antonie cel Mare

Râvnitor lui Ilie cu obiceiurile asemă­­­­nân­du-te, Bo­tezătorului cu drepte cărări urmând, Pă­rin­te Antonie, pustiului te-ai făcut locuitor și lumea ai întărit-o cu rugă­ciunile tale. Pentru aceasta roagă-te lui Hristos Dum­ne­zeu să mântuiască sufletele noastre.

Condac 1: Glasul al 8-lea:

Podobie: Apărătoare Doamnă...

Fugind de întunericul cel negru al Egip­tu­lui, ai căutat pământul cel de viață dă­tă­tor al pustiului. Prin înfrânare și nevoință veș­tejind săl­tările trupului Prea­lău­date, te-ai făcut pildă mo­nahilor, de Dum­ne­zeu cuge­tă­to­rule, celor ce strigă: Bucură-te, Părinte Antonie!

Icos 1:

Om cu firea te-ai arătat, Părinte, dar te-ai văzut îm­preună-cetățean cu în­gerii, căci ai viețuit pe pământ ca fiind fără de trup, Prea­cu­­vioase Antonie, lepădând toată purtarea de grijă a trupului; pentru aceasta strigăm ție:

Bucură-te, odrasla cucernicului părinte;

Bucură-te, ramura credincioasei maici sfinte;

Bucură-te, vlăstarul cel neveștejit al Egiptului;

Bucură-te, povățuitorul cel mare al pustiului;

Bucură-te, că din tinerețe lui Hristos ai urmat;

Bucură-te, că firește de trup te-ai depărtat;

Bucură-te, arătătorule al căilor mo­na­hicești;

Bucură-te, cel ce voiești mântuirea muri­to­rilor;

Bucură-te, izbăvitorul din înșelăciuni al celor mulți;

Bucură-te, dătătorul râurilor de tămăduiri;

Bucură-te, cel prin care Dumnezeu S-a preaînălțat;

Bucură-te, cel prin care satana s-a rușinat;

Bucură-te, Părinte Antonie!

Condac 2:

Văzându-te vrăjmașul pe tine, de Dum­ne­zeu purtătorule, la înălțime ridicat, se ispitea a te împiedica de la toate faptele bune; însă după puțin, s-a rușinat de sporirea ta prin care, ne­voin­du-te cu trupul și înălțându-te cu sufletul, strigai lui Dum­nezeu: Aliluia!

Icos 2:

Având cunoștința celor ce sunt ca și cum nu ar fi, ai trecut cu vederea pe cele tre­că­toare desfătări ale vieții; deci în mor­mânt închi­zân­du-te, prin multe necazuri te-ai în­țe­lepțit, nă­dejdea spre Dumnezeu pu­­nându-ți; pentru care auzi acestea:

Bucură-te, insuflătorule al nădejdii în Dum­nezeu;

Bucură-te, pierzătorule al nebuniei vrăj­ma­șu­lui;

Bucură-te, cel ce nu te înspăimânți de ră­nirile lui;

Bucură-te, biruitorul uneltirilor lui;

Bucură-te, lauda cea vestită a pământului Egiptului;

Bucură-te, cel mai strălucit decât toți mo­na­hii, lumina cea strălucită;

Bucură-te, floarea cea de Dumnezeu îm­po­do­bită a cuvioșilor;

Bucură-te, frumusețea cea preastrălucită a sfin­ților;

Bucură-te, înțelepte deslușitor al înțelepților;

Bucură-te, luceafărul luminător al luce­fe­rilor;

Bucură-te, izvorul cel viu al pustiei;

Bucură-te, glasul cel puternic, risipitor al trân­dăviei;

Bucură-te, Părinte Antonie!

Condac 3:

Puterea Celui preaînalt tare te-a făcut în toate, Antonie fericite, că, văzând por­­ni­rea vrăjmașilor cea nepu­tin­cioasă venind asu­pra ta, neclintit ai rămas și, cu darul în­con­jurat fiind de toate părțile, stri­gai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 3:

Având dumnezeiască dorință încă mai mult a fi necăjit, Cugetătorule de Dum­­­ne­zeu, ai văzut dum­ne­zeiescul har; că din cer lu­mi­nă pogorându-se te-a cercetat pe tine în nevoință, și glas ai auzit întărindu-te, iar noi grăim către tine:

Bucură-te, fiu al dumnezeieștii lumini;

Bucură-te, locaș al Duhului Sfânt;

Bucură-te, făclia cea nestinsă a liniștii;

Bucură-te, canonul cel preadrept al în­frâ­nării;

Bucură-te, privirea cea preadulce a în­ge­rilor și a oamenilor;

Bucură-te, mărirea cea lăudată a celor aleși;

Bucură-te, izgonitorule al patimilor omenești;

Bucură-te, îmbogățitorule de dumnezeiesc har;

Bucură-te, Părinte, întâistătător al Părinților;

Bucură-te, preacinstite iscusit păzitor al celor neînsoțiți;

Bucură-te, cel ce covârșești întru cu­noș­tință pe cei înțelepți;

Bucură-te, cel ce întărești pe credincioșii cei căzuți, ridicându-i;

Bucură-te, Părinte Antonie!

Condac 4:

Aprins fiind de dumnezeiasca do­rință, către muntele pustiului ai alergat, An­to­­nie, bucurându-te; iar cel nărăvit întru răutate un disc mare de argint a pus îna­intea ta, însă tu, ca pe un gunoi defăi­mân­du-l, strigai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 4:

Nevoindu-te mai presus de fire, Pă­rinte Antonie, și biruind relele vicle­­șuguri dia­­vo­lești, mai presus de acestea te-ai arătat; deci, fă­cându-te cetățean al pus­tiei, auzi de la noi acestea:

Bucură-te, canonul și temelia pustnicilor;

Bucură-te, plângerea împotriva răilor vrăjmași;

Bucură-te, slujitorul slujbelor celor mai bune;

Bucură-te, dătătorule al celor care cer cele dum­­ne­zeiești;

Bucură-te, că rău ai pătimit, vrăjmașului îm­po­­tri­vindu-te;

Bucură-te, că, împreunându-te cu Dumne­zeu, te-ai veselit;

Bucură-te, minunea cea preaveselitoare a îngerilor;

Bucură-te, cel ce ești rana grea a de­monilor;

Bucură-te, credinciosule slujitor al lui Dum­ne­zeu;

Bucură-te, înaintestătător al credincioșilor;

Bucură-te, cel prin care s-au deșertat cetățile;

Bucură-te, prin care munții în cetăți s-au schim­bat;

Bucură-te, Părinte Antonie!

Condac 5:

Vrând a trece Nilul, Părinte de Dum­­ne­zeu purtătorule Antonie, luntre nea­flân­du-se, te-ai suit pe un crocodil, mer­gând spre cercetarea rugătorilor tăi, strigând îm­preună cu dânșii lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 5:

Văzându-te tinerii Egiptului în pus­tie lo­cuind, ca pe unul mai presus de oa­meni, și auzind învățătura ta, s-au schimbat cu dum­ne­ze­iască schimbare; pen­tru care, slăvind pe Dumnezeu, strigăm ție:

Bucură-te, cel ce ești om între îngeri;

Bucură-te, cel ce ești înger între oameni;

Bucură-te, cel ce, prin pildele tale, pă­mân­tul l-ai făcut cer;

Bucură-te, cel ce, prin faptele tale, ai slujit lui Dum­­nezeu;

Bucură-te, că ai surpat sprânceana de­mo­nilor;

Bucură-te, cel ce ai înălțat viața mu­ri­to­rilor;

Bucură-te, tăinuitorule al dumnezeieștii Stă­­pâ­nii cea în trei Sori;

Bucură-te, povățuitorule al dumnezeieștii pe­­tre­ceri;

Bucură-te, ridicarea celor căzuți;

Bucură-te, mântuirea multora;

Bucură-te, că ne povățuiești pe noi a urma ție;

Bucură-te, că, urmând povețele tale, adu­năm sufletului bogăție;

Bucură-te, Părinte Antonie!

Condac 6:

Propovăduitor al dreptei credințe te-ai ară­­tat celor fără de Dumnezeu și, voind a te face mucenic, cu bărbăție în oraș ai in­trat; dar, neîmplinindu-ți dorința, cu sin­gură bu­nă­voință te-ai făcut desăvârșit ne­voitor, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 6:

Ca un luceafăr în pustiul Egiptului stră­­lu­cind, întunericul înșelăciunii ai gonit și, să­­vâr­șind pururea tămăduiri, prin tine Dum­­ne­zeu S-a preaslăvit; pentru care pri­mești de la noi acestea:

Bucură-te, cel prin care se împodobesc cu­vioșii;

Bucură-te, cel prin care oamenii se mântuiesc;

Bucură-te, dumnezeiasca mângâiere a bol­na­vilor;

Bucură-te, harul cel dumnezeiesc al călă­to­rilor;

Bucură-te, că ai vindecat prin rugăciune pe cea îndrăcită;

Bucură-te, preafericite, cel ce de toți te-ai de­păr­tat;

Bucură-te, că îndată în pustie ai fugit;

Bucură-te, cel ce ai râvnit la viața îngerească;

Bucură-te, cel ce te-ai făcut dumnezeiesc slu­jitor;

Bucură-te, cel ce te-ai arătat pentru noi mij­lo­ci­tor către Domnul;

Bucură-te, povățuitorul poporului către Dum­ne­zeu;

Bucură-te, împăciuitorul oamenilor cu Dum­ne­zeu;

Bucură-te, Părinte Antonie!

Condac 7:

Rămânând în munții pustiului Ma­rele An­­to­nie, hrană de la cei de altă cre­dință avea; apoi, lucrând pă­mântul, cu grâu și cu finice se hrănea, fiarele înfrico­șându-se, iar pe cre­dincioși îndemnându-i a cânta lui Dumnezeu: Ali­luia!

Icos 7:

Nou oraș ai arătat adâncimea pus­tie­tă­ții, An­­tonie fericite, cel deo­po­trivă cu în­ge­rii; căci ca un alt Ie­ru­salim și Sinai muntele tău s-a preamărit și, ca un alt Moise și Ilie ară­tân­du-te, auzi acestea:

Bucură-te, al doilea Moise cu faptele;

Bucură-te, al doilea Ilie cu chipurile;

Bucură-te, cel ce blândeții lui David te-ai ase­mă­nat;

Bucură-te, cel ce cărările Botezătorului ai urmat;

Bucură-te, cel ce ai izvorât apă monahilor în loc însetat;

Bucură-te, cel ce lui Pavel cel simplu te-ai asemănat;

Bucură-te, cel ce în fiecare zi ai sfătuit pe mo­nahi;

Bucură-te, cel ce ai povățuit îndeosebi pe cei greșiți;

Bucură-te, cel ce ai vindecat pe cei orbi;

Bucură-te, cel ce ai îndreptat pe cei slăbănogi;

Bucură-te, cel ce ai gonit patimile cele su­fle­tești;

Bucură-te, cel ce ai vindecat durerile cele trupești;

Bucură-te, Părinte Antonie!

Condac 8:

Străină minune! Văzând vânarea în multe fe­luri, nicidecum nu te-ai spăi­mân­tat, de trei ori fericite; iar vânătorul, dum­nezeiasca ta față văzând, de frică fiind cu­prins, îndată a murit, fă­cân­du-te tu pildă tuturor celor ispitiți a striga lui Dum­nezeu: Aliluia!

Icos 8:

Cu totul vesel te-ai arătat, văzând înăl­ța­rea su­fle­tului lui Ammun, pe care ai ară­tat-o celor împreună cu tine întrebat fiind de dânșii, de Dum­nezeu purtătorule Antonie; pen­tru aceea, văzând sfințenia ta, minu­nân­du-ne, strigăm ție:

Bucură-te, însuți văzătorule al tainelor;

Bucură-te, trecătorule cu vederea al pă­mânteștilor lucruri;

Bucură-te, luminarea adevărată a celor necu­nos­­că­tori;

Bucură-te, grabnica supunere a supușilor;

Bucură-te, că pe cele viitoare, ca pe cele de față le vedeai;

Bucură-te, că arătai cu putință pe cele cu ne­­pu­tință;

Bucură-te, că ai mântuit pe tinerii cei în­dră­ciți;

Bucură-te, cel ce ai tămăduit pe cei bol­navi de ochi;

Bucură-te, cel ce vedeai înălțarea su­fle­telor;

Bucură-te, cel ce mai înainte spuneai ieșirea lor;

Bucură-te, toiagul cel bun al monahilor;

Bucură-te, cinstita împodobire a credin­cio­șilor;

Bucură-te, Părinte Antonie!

Condac 9:

Tot darul cel dumnezeiesc ca și Pavel ai primit, ca cel ce te-ai făcut și tu, toate tu­­tu­ror, pe toți covârșindu-i, Antonie, până și în văz­­duh te-ai răpit, Cuvioase; pentru care, încu­tre­murat cu totul strigai lui Dum­ne­zeu: Aliluia!

Icos 9:

Pe ritorii cei mult vorbitori ca pe niște pești fără de glas i-ai arătat prin cu­vin­tele tale, de Dumnezeu pur­tă­to­rule, că, ri­to­ri­sind despre Dumnezeu, cu­vin­te­le tale ase­mă­nându-le cu lucrurile, te-ai fă­cut minunat și slăvit; pentru aceasta cântăm ție:

Bucură-te, versul înțelepciunii lui Dum­nezeu;

Bucură-te, vistieria cuvintelor Lui;

Bucură-te, cel mai înțelept decât toți fi­lozofii;

Bucură-te, cel mai iscusit și mai înalt în cu­vin­te;

Bucură-te, preaslăvită auzire și grăire a celor în­țelepți;

Bucură-te, preacinstită oglindire a mo­na­hilor și a tuturor celor ce te caută;

Bucură-te, cel ce veselești auzul cre­din­cioșilor;

Bucură-te, cel ce ai dezlegat împleticirile filo­so­filor;

Bucură-te, fiu al lui Dumnezeu, după îm­păr­tășire;

Bucură-te, înălțarea preacuvioșilor după stră­duire;

Bucură-te, cel prin care s-a înființat mona­his­mul;

Bucură-te, cel prin care s-au îndreptat cre­din­cioșii;

Bucură-te, Părinte Antonie!

Condac 10:

Grăbindu-te, de Dumnezeu purtă­to­rule Pă­rin­te, după porunca dinainte primită de la Dum­nezeu, te-ai dus către Pavel Tebeul; și, împie­di­cându-te de multe ispite, nu te-ai în­fri­coșat de relele întâm­plări; și, dobândind ceea ce doreai, ai încetat întris­tarea, strigând lui Dum­nezeu: Aliluia!

Icos 10:

A doua oară făcând călătoria Marele An­to­nie și gră­bin­du-se către Pavel Tebeul, a văzut înălțarea su­fle­tului lui; deci aler­­gând și găsindu-l mort, l-a îngropat, lu­ân­du-i îm­bră­cămintea; pentru care strigăm lui:

Bucură-te, înger purtător de trup;

Bucură-te, omule cel ce cu Dumnezeu ai vorbit;

Bucură-te, cel ce ai văzut nevoințele lui Pavel;

Bucură-te, slujitorul îngropării lui;

Bucură-te, cel ce ai istorisit viețuirea lui;

Bucură-te, cel ce te-ai îmbogățit cu a lui făp­tu­ră bună;

Bucură-te, cel ce mai înainte ai cunoscut în­șe­lă­­ciunea eresurilor;

Bucură-te, cel ce ai alinat tulburarea Bise­ri­cilor;

Bucură-te, cel ce ai gonit primejdia eresului;

Bucură-te, părtașul dreptei cunoștințe;

Bucură-te, buna mireasmă a pustiurilor;

Bucură-te, buna insuflare a monahilor;

Bucură-te, Părinte Antonie!

Condac 11:

Nevoind Valens, cel de cele arie­nești cu­­ge­tător, a recunoaște pe Fiul Dum­­nezeu Preaînalt, te-ai pornit împotriva lui, An­to­nie; și el, ticălosul, luând cele după fap­tele sale, de cal a fost ucis, iar tu lui Dum­nezeu strigai: Aliluia!

Icos 11:

Lumină trimisă de Luminătorul cel mare ară­tându-te tu, Antonie, ai lu­mi­nat pe toți, și pe ucenicii tăi sfătuind, mai înainte le-ai arătat mu­tarea ta din viața de aici; iar ei, de întristare fiind cuprinși, cântau ție acestea:

Bucură-te, mângâierea noastră;

Bucură-te, încurajarea tuturor;

Bucură-te, hrănitorul celor flămânzi de cele ce­rești;

Bucură-te, sfătuitorul celor doritori de cele su­­fle­tești;

Bucură-te, că ieșirea ta mai înainte ai cu­nos­cut-o, de Dumnezeu purtătorule;

Bucură-te, următorule al înțelepțiților de Dum­­ne­zeu Apostoli;

Bucură-te, cel prin care pământenii se laudă;

Bucură-te, cel prin care înțelepții se apără;

Bucură-te, desfătarea slavei celei negrăite;

Bucură-te, amintirea hranei tale celei sfinte;

Bucură-te, că învățăturile tale cu drag le pri­mim;

Bucură-te, că ne mântuim sufletul ur­mân­du-ți sfa­turile;

Bucură-te, Părinte Antonie!

Condac 12:

De mare dar s-a învrednicit marele Ata­na­sie, luând amândouă hainele tale, de Dum­­nezeu purtătorule Antonie; și scriind dum­ne­­zeiască viața ta, cea de una sută și cinci ani, striga lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 12:

Cânți acum împreună cu îngerii, ca mai înain­te cu oamenii, în ceruri ve­se­lin­du-te, Fericite, cântarea cea întreit-sfântă lui Dum­ne­zeu, pe Care roagă-L pen­tru cei ce te cinstim pe tine, An­tonie, și cu dragoste cântăm acestea:

Bucură-te, locuitorul celor cerești;

Bucură-te, împodobitorul celor pământești;

Bucură-te, cel ce împreună-petreci cu îngerii;

Bucură-te, împreună-vorbitorule cu sfinții;

Bucură-te, pururea lăudătorule al Preasfintei Treimi;

Bucură-te, fierbinte mijlocitorule al tuturor către Dumnezeu;

Bucură-te, povățuitorul și sprijinitorul celor ce te laudă pe tine;

Bucură-te, strălucitule păstor și învăță­to­rule al uce­nicilor tăi;

Bucură-te, înaintestătător al tuturor cu­vio­șilor;

Bucură-te, preacinstitule conducător al celor ne­­că­sătoriți;

Bucură-te, cel ce ești cald mijlocitor al celor ce poartă numele tău;

Bucură-te, mare apărător al celor ce te cinstesc pe tine;

Bucură-te, Părinte Antonie!

Condac 13:

O preaînțelepte de Dumnezeu pur­tă­to­rule An­tonie, căpetenia părinților și slava cu­vio­șilor, primește de la noi aceste laude ce cu tot su­fletul le aducem ție și roa­gă-te lui Dum­nezeu pentru noi cei ce strigăm: Aliluia! (acest Condac se zice de trei ori)

Apoi iarăși se zice: Icosul întâi: Om cu firea te-ai arătat...; Condacul întâi: Fugind de întunericul...

Icos 1:

Om cu firea te-ai arătat, Părinte, dar te-ai văzut îm­preună-cetățean cu în­gerii, căci ai viețuit pe pământ ca fiind fără de trup, Prea­cu­­vioase Antonie, lepădând toată purtarea de grijă a trupului; pentru aceasta strigăm ție:

Bucură-te, odrasla cucernicului părinte;

Bucură-te, ramura credincioasei maici sfinte;

Bucură-te, vlăstarul cel neveștejit al Egiptului;

Bucură-te, povățuitorul cel mare al pustiului;

Bucură-te, că din tinerețe lui Hristos ai urmat;

Bucură-te, că firește de trup te-ai depărtat;

Bucură-te, arătătorule al căilor mo­na­hicești;

Bucură-te, cel ce voiești mântuirea muri­to­rilor;

Bucură-te, izbăvitorul din înșelăciuni al celor mulți;

Bucură-te, dătătorul râurilor de tămăduiri;

Bucură-te, cel prin care Dumnezeu S-a preaînălțat;

Bucură-te, cel prin care satana s-a rușinat;

Bucură-te, Părinte Antonie!”, este acatistul Sfântului Antonie cel Mare, conform doxologia.ro.

Rugaciune către Sfântul Antonie cel Mare

Tot astăzi, fiecare bun creștin trebuie să rostească rugăciunea următoare, adresată Sfântului Antonie cel Mare.

„Bunule Părinte Antonie, cel ce durerile şi păcatele noastre le cunoşti, nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale celor ce aleargă la mijlocirea Ta şi nu te uita la nevrednicia celor ce Te roagă, ci la slava şi mila lui Dumnezeu, pe care Tu L-ai mărturisit şi spre care se îndreaptă rugăciunea ce Ţi-o aducem.

O, slăvite făcător de minuni, părintele săracilor, ocrotitorul văduvelor, sprijinitorul orfanilor, vino cu obişnuita Ta îndurare în ajutorul nostru prin rugăciunile Tale către Dumnezeu, ca să fim mângâiaţi în nevoi, ca să fim apăraţi de primejdii, de ispite şi de păcate.

Tu, cel ce ai făcut din pustiul Egiptului loc de preaslăvire a Marelui Dumnezeu şi a Mântuitorului, fă şi din pustiul sufletului nostru, ars de necredinţă şi ros de patimi, loc plăcut Ţie, în care să se sălăşluiască virtutea, prin Tine să se mărească numele Tău cel sfânt, al Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.”, potrivit Antena 3.

Citește și: Rețetă de tiramisu cu ciocolată. Cei mai simpli pași pentru un desert ca la carte

În articolul

Ce minuni a săvârșit Sfântul Antonie cel Mare, sărbătorit pe 17 ianuarie

:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Acces Direct. Mirela Vaida, revoltată în direct! Ce a supărat-o pe îndrăgita prezentatoare / VIDEO
Emisiuni TV • la 19:30
Acces Direct. Mirela Vaida, revoltată în direct! Ce a supărat-o pe îndrăgita prezentatoare / VIDEO
 • Din ce cauză s-a revoltat Mirela Vaida, în direct, la Acces Direct
 • Mirela Vaida a încercat să tragă un semnal de alarmă, în timpul emisiunii
Minodora, confesiuni dureroase despre greutățile carierei, la Antena Stars: „Am fost la festivaluri cu bani împrumutați” / VIDEO
Emisiuni TV • la 19:30
Minodora, confesiuni dureroase despre greutățile carierei, la Antena Stars: „Am fost la festivaluri cu bani împrumutați” / VIDEO
 • Cum a trecut Minodora peste greutățile carierei
 • Artista a dat un interviu în exclusivitate pentru Antena Stars
Cu cine a ieșit Claudia Pătrășcanu la o cină romantică, deși este în scandal cu Gabi Bădălău! Chiar ea a publicat imaginile / FOTO 
Showbiz intern • la 19:13
Cu cine a ieșit Claudia Pătrășcanu la o cină romantică, deși este în scandal cu Gabi Bădălău! Chiar ea a publicat imaginile / FOTO 
 • Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, în război de mai bine de un an și jumătate.
 • Decizia luată de artistă.
Acces Direct. O mamă disperată își caută fiica pe care a crezut-o moartă timp de 31 de ani. ''Eu toată viața am aprins lumânări pentru ea''
Emisiuni TV • la 18:51
Acces Direct. O mamă disperată își caută fiica pe care a crezut-o moartă timp de 31 de ani. ''Eu toată viața am aprins lumânări pentru ea''
 • Mama Doina vrea să dea de urma fiicei pe care a crezut-o moartă
 • Femeia a aflat în urmă cu câteva luni că fata sa trăiește
Catinca Roman, prima reacție după ce fiica sa a fost surprinsă la aceeași petrecere împreună cu Adrian Minune: „Mă deranjează”
Showbiz intern • la 18:44
Catinca Roman, prima reacție după ce fiica sa a fost surprinsă la aceeași petrecere împreună cu Adrian Minune: „Mă deranjează”
 • Cum a reacționat Catinca Roman
 • Calina și Adrian Minune au fost surprinși la aceeași petrecere
Gestul făcut de cântăreața Kaira, la trei luni distanță de la moartea mamei sale: ”Sper că te-ai simțit iubită” 
Showbiz intern • la 18:42
Gestul făcut de cântăreața Kaira, la trei luni distanță de la moartea mamei sale: ”Sper că te-ai simțit iubită” 
 • Mama Kairei a pierdut lupta cu viața pe data de 3 decembrie 2020.
 • Artista, îngenuncheată de dorul ființei iubite. 
Vezi toate știrile noi
Recomandări
recomandare pe observatornews.ro
Tragedia de la Răcari a fost filmată. Imagini cu fetiţa spulberată de TIR, pe trecerea de pietoni
recomandare pe as.ro
Gigi Becali, dezvăluiri fără precedent despre soţia sa! Ce i-a cerut Luminiţei Becali să facă în fiecare zi: "La început mă ridicam şi plecam!" Reacţia femeii
recomandare pe antena3.ro
Băiețel de clasa a 3-a, umilit în fața clasei când i-a oferit un mărțișor învățătoarei
recomandare pe antena3.ro
Fetițele Danei Budeanu au avut COVID: ”De unde? Cum vă explicați? Nu vă lăsați manipulați de aceasă minciună”
recomandare pe antena3.ro
Noi imagini de la negocierea dintre poliţişti şi criminalul din Oneşti: "De nu-i vezi morţi aici (...). Bă, bag cuţitul ăsta în ei, ascultă-mă ce îţi spun eu!"
recomandare pe playtech.ro
Bianca Drăgușanu a răbufnit la TV. Ce a spus despre relația cu Gabi Bădălău
recomandare pe playtech.ro
Ce au făcut aseară Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău. Totul e clar acum
recomandare pe redactia.ro
Gest înduioșător! Un om al străzii din Capitală a împărțit flori de 1 Martie, chiar dacă nu are ce mânca. Care au fost reacțiile oamenilor
recomandare pe redactia.ro
N-o să ghicești cine e! Bărbatul a apărut în colanți mulați pe stradă și cățelul la subraț, drept poșetă. Nu mai e ce era în trecut
recomandare pe romaniatv.net
ANI GREI de închisoare pentru Elena Udrea şi Ioana Băsescu
recomandare pe romaniatv.net
A fost ÎNJUNGHIAT. Scandal uriaş în clanul Cămătaru
recomandare pe a1.ro
Reacția lui Selly, după amenda de la petrecerea cu maneliști. Ce explicații a oferit vloggerul: „O dată faci 20 de ani"
recomandare pe bzi.ro
Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând
recomandare pe Jurnalul.ro
Regina videochatului din România câștigă în două săptămâni cât Iohannis în trei ani
recomandare pe ProSport.ro
FOTO. Nicoleta Luciu, senzuală ca pe vremea când poza în Playboy! Cum s-a fotografiat vedeta
recomandare pe Ciao.ro
Incredibil! De ce își ține Oana Sârbu copilul ASCUNS vreme de atâția ani